TH I EN
ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

 ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางวัฒนา ขอสินกลาง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกระบี่

นางเนตรทิพย์ เจริญวัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกาญจนบุรี

นายสยามพัชร์ ทิพสอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกาฬสินธุ์

นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกำแพงเพชร

 

ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดขอนแก่น

นางสาวบุบผา หิมพานต์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดจันทบุรี

นางสาวสาลินี ทองเพชร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชลบุรี

 

นายสุเทพ คุ้มแสง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชัยนาท

นางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชัยภูมิ

นายรัฐวิชญ์ พาฉิมพลี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชุมพร

นายโสไกร ใจหมั้น
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย

 

นางอารีย์ พันธุ์จันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่

นายสุขพิชัย เชาวกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดตรัง

นายชีวิน อภิบาลบุญชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดตราด

นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดตาก

 

นางภัทรานิษฐ์  จริยาโสวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครนายก

นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครพนม

นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม

นายพรพนา แสนการุณ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสีมา

 

นางพัทยา ทองเสภี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครสวรรค์

นายคม ภัทรกุลประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนนทบุรี

นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนราธิวาส

 

นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดน่าน

นางสาวรุ่งอรุณ ธิมาชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดบึงกาฬ

นางพิชชาวริน ชนะคุ้ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดบุรีรัมย์

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี

 

นายวันเฉลิม ฮกชุน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางวารินทร์ สิกขชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดปราจีนบุรี

นายจารึก แก้วแสงอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดปัตตานี

 นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นายดำรงค์ สอนอ้น
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพังงา

นางสาวบุศรา ขาวจัตุรัส
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพัทลุง

นายธานี พิกุลทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพิจิตร

นางสุวลักษณ์ อภิวัชญ์ธนิน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพิษณุโลก

 

นางณภัสนันท์ ฉัตรธนาภัคสิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์

นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแพร่

นางกมลรัตน์ ทองจิบ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา

 

นางวรินทร นามวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดภูเก็ต

นายสมพร จันอุด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดมหาสารคาม

นางบัวผัน จันทรรังษี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดมุกดาหาร

นายบำรุง ชำนาญจุ้ย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

นางสาวอมร สะอาด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดยะลา

นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดยโสธร

นายประยูร จรเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดร้อยเอ็ด

นายประทีป พูลลาภ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดระนอง

 

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดระยอง

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี

นายวีระ จำลอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลพบุรี

นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลำปาง

 

นางสาวหน่อแก้ว อุตโน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลำพูน

นายประสงค์ ทองประ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเลย

นายอัครนันท์ นนทา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดศรีสะเกษ

นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสกลนคร

 

นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสงขลา

นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสตูล

นายชำนาญ  ชาญไชย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรปราการ

นางฉันทนา โพธาราม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสงคราม

 

นางสาวสวาท แซ่ตัน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสาคร

นายอำพร กุดแถลง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสระแก้ว

นางรพีวรรณ  บำรุง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสระบุรี

นายวัชรินทร์ คุ่ยศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสิงห์บุรี

 

นางจรรยา รัตนเลขา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวจันทิรา เคหะนาค
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุรี

นางประวิว พรมมานอก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุราษฏร์ธานี

นายพศุตม์ ขอดเมชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุรินทร์

 

นายวิชัย ทิพรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองคาย

นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

นางปนัดดา สายคำมี 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอ่างทอง

นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี

 

นางวิทิดา การสมทบ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุทัยธานี

นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุตรดิตถ์

นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอำนาจเจริญ

นางณภัค เทียนชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุบลราชธานี

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูลได้ที่อีเมล bitc@onab.go.th หรือ โทร.02441 7940


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,824,464