TH I EN
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับสอบข้อเขียน

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,237,479