TH I EN
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม “ต้นแบบธรรมนำพา” ปีที่ ๔

 

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม “ต้นแบบธรรมนำพา” ปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๙ น. พระอาจารย์จีนธรรมานุกร ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิทัตตาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย จบแล้ว มีผู้เข้าถวายสักการะ ดังนี้ ๑.หลวงจีนสังฆรักษ์สัญชัย เสี่ยซัง ๒.นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๓.นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ๔.นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ๕.นางพัทธนันท์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากนั้น พระอาจารย์จีนธรรมานุกร ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า “หลังจากศึกษาภาคทฤษฎีแล้ว ก็ต้องนำมาประพฤติปฏิบัติให้ได้อย่างแท้จริง” จบแล้ว นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อมา นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวเปิดโครงการปฏิบัติธรรม และบรรยายพิเศษถวายความรู้และกำลังใจแก่สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๓ ความว่า “สามเณรเป็นผู้มีโอกาสได้บวชและได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม จงตั้งใจเก็บเกี่ยววิชาการ ประสบการณ์ทั้งหลายไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จ มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,022,145