TH I EN
ประชุมคณะกรรมการฯโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗

 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กรมการศาสนา, สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา, พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล, สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเซียเนีย, สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป, สมัชชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์, องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์, โดยมีวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เป็นผู้ดูแลโครงการฯ ที่ประชุมมีนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา องค์กรพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ ผู้บริหาร คณาจารย์ และคณะกรรมการฯเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง มีพระโสภณวชิราภรณ์ อังคคมหาบัณฑิต, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

การนี้ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,608,018