TH I EN
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf onab.pdf |
doc เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑.doc |
doc เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒.doc |
docx เอกสารแนบท้ายประกาศ ๓.docx |
doc เอกสารแนบท้ายประกาศ ๔.doc |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,023,882