TH I EN
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับสัมภาษณ์

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf onab30-08-65.pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,023,882