TH I EN
การเสวนา “กระบวนการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมนำไทยใสสะอาด”

วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุวงศาวาส กรุงเทพมหานคร พระพรหมบัณฑิต ป.ธ.๙ ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานดำเนินรายการเสวนา เรื่อง “กระบวนการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมนำไทยใสสะอาด” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเสวนา ประกอบด้วย พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย ป.ธ.๙ ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย มมร., พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ผู้อำนวยการสันติศึกษา มหาวิทยาลัย มจร., รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธาน ป.ป.ช. ในการนี้ ดร.อินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาฯ ในครั้งนี้ โดยมีผู้ร่วมเข้ารับฟังการเสวนาฯ จำนวน ๔๕ รูป/คน และมีผู้ติดตามร่วมรับฟังในระบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก

การเสวนา เรื่อง “กระบวนการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมนำไทยใสสะอาด” เป็นส่วนหนึ่งของการประยุกต์หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านทุจริต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,022,816