TH I EN
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำนายจันเพ็ง สุทธิวง รองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติและคณะ ในฐานะแขกของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เฝ้าถวายสักการะ

วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำนายจันเพ็ง สุทธิวง รองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติและคณะ ในฐานะแขกของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เฝ้าถวายสักการะ

การนี้ รองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ กราบทูลแสดงความซาบซึ้งที่คณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะบรรดาในจังหวัดที่ติดแม่น้ำโขงที่ได้อนุเคราะห์ให้พระภิกษุสามเณรลาว ได้เข้าศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยทั้งสองแห่ง คือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระภิกษุสามเณรลาวบางส่วนที่ลาสิกขาไปแล้วได้นำความรู้ทางพระพุทธศาสนาและศิลปวิทยาอื่นๆ ที่ได้เล่าเรียนจากประเทศไทยไปพัฒนาประเทศลาว เพราะฉะนั้น การเดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์หนึ่ง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะการศึกษาเล่าเรียนทางพระพุทธศาสนา

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสสนองคำกราบทูล ความสรุปว่า ทรงอนุสรถึงเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ขณะประทับอยู่ ณ พระชาติภูมิในจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีชนชาติพันธุ์ลาวมาอาศัยและประกอบอาชีพอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้ทรงเข้าพระทัยในศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวลาวซึ่งผสมผสานกลมเกลียวกันอย่างลงตัวในสังคมไทย โดยเฉพาะภาษาของลาวและไทยก็ต่างแต่สำเนียงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ครั้นได้มีโอกาสเสด็จไปทัศนศึกษาโบราณสถาน ณ ประเทศลาว ก็ได้สัมผัสน้ำใจไมตรีอันดีงามของประชาชนลาวซึ่งยังคงประทับใจจนปัจจุบัน เป็นพยานแห่งสายสัมพันธ์ลาวไทยว่าหาใช่อื่นไกล หากแท้จริงก็คือญาติสนิทกัน

จากนั้น โปรดประทานน้ำพระพุทธมนต์และของที่ระลึก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,022,816